Actievoorwaarden: CHEF® winactie Moldbrothers mallen

 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”)  zijn van toepassing op de CHEF winactie Moldbrothers mallen (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van CHEF. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.nestleprofessional.nl/food/actievoorwaarden  (“Actiewebsite”).

2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

 

Deelname

4. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
5. 
Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.

6. Per Instagram account kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.

7. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

8. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

 

Actieopzet

9. De actieperiode loopt van 13 december tot en met 21 december 2021. Na deze datum is deelname aan de actie niet meer mogelijk.

10. Om deel te nemen aan deze Actie volgt men het Instagram account van @CHEF_nl en plaats je een reactie waarin je een mede-chef tagt.

11. De winnaar wordt willekeurig gekozen via de website www.naamloting.nlDe trekking vindt plaats op 22 december. Allereerst wordt de hoofdprijs getrokken (17a), daarna volgt een trekking voor de andere 10 prijzen (17b).

12. Deelnemers maken dubbel kans (d.m.v. twee keer toevoegen van deelnemer aan www.naamloting.nl) door de post te delen op hun instagram en @CHEF_nl te taggen.

13. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.

14. Winnaars krijgen uiterlijk 23 december 2021, via een DM op Instagram bericht.

15. De winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs. Deze NAW gegevens worden direct na het versturen van de winnaars-pakketten weer verwijderd.

16. In eerste instantie krijgen uitsluitend winnaars bericht over de uitslag. Met akkoord van de winnaar(s) taggen wij de winnaar(s) op ons instagram verhaal @chef_nl.

 

 

Prijzen
 

17. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:

a.1x een gepersonaliseerde, unieke Moldbrothers mal t.w.v. 500 euro (3D siliconen mal, max. afmetingen: 8x8x2cm).

b.10x een CHEF siliconen 3D mal van Moldbrothers t.w.v. 30 euro.

De totale waarde van de prijzen bedraagt € 800,-

18. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
19. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
20. Prijzen worden uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.
21. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
22. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
23. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy
24. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres/ bedrijf/restaurant/organisatie. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
25. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
26. Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

 

Aansprakelijkheid

27. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
28. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

29. Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Instagram. Door deelname accepteert en geeft de deelnemer aan te begrijpen dat Instagram geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Instagram voor zover bij de wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheden met betrekking tot deze Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Nestlé verstrekt wordt en niet aan Instagram.

 

 

Slotbepalingen
30. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

31. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

32. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

33. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

 

Vastgesteld op 10 december 2021